Yozgat Bozok Üniversitesi

KİMYA BÖLÜMÜ

KİM 101 Genel Kimya I  (6 0 6) 

Stokiyometri; termokimya; atomun yapısı; atomik özellikler ve iyonik bağ; kovalent bağ; molekül geometrisi; sıvılar ve katılar; çözeltiler; kimyasal kinetik ve kimyasal denge. 

KİM 102 Genel Kimya II  (6 0 6) 

Asidler ve bazlar; iyonik denge; kimyasal termodinamik; elektrokimya; hidrojen ve halojenler;  II,IV,V ve VI. grup metaller; kompleks bileşikler ve organik bileşikler. 

KİM 115 Genel Kimya Laboratuvarı I   (0 4 2) 

Laboratuar tekniklerine giriş, maddeleri özeliklerinden yararlanarak tanıma, stokiyometri, çözeltiler, bir çözeltinin hazırlanması ve volumetrik titrasyon, pH deneyi, kompleks oluşturma ve çöktürme ile ayırma, bakır (II) sülfatın kristal suyunun tayini, özütleme, mağnezyumun eşdeğer ağırlığının tayini, bir sıvının molekül ağırlığının su buharı destilasyonu ile tayini, indirgenme/yükseltgenme tepkimeleri ve donma noktası düşmesi ve kaynama noktası yükselmesinden  molekül ağırlığının tayini. 

KİM 116 Genel Kimya Laboratuvarı II  (0 4 2)

Kimyasal kinetik; kimyasal denge; elektrokimyasal hücreler; organik bileşikler; kromatoğrafik metodlar; I,II,III,IV ve V. grup katyonların ön denemeleri; I,II,III,IV ve V. grup katyonların analizi;  I,II,III,IV ve V. grup anyonların ön denemeleri ve I,II,III,IV ve V. grup anyonların analizi.

FİZ 101 Genel Fizik I   (4 0 4) 

Fizikte ölçme,vektörler, bir boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket, kuvvet ve hareket, hareket kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çizgisel momentum ve çarpışma, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi, tork, açısal momentum.

FİZ 102 Genel Fizik II   (4 0 4)

Elektrik yükleri, elektrik alanlar, Gauss Kanunu, elektrik potansiyeli, kondansatörler ve sığa kavramı, akım ve direnç, elektrik devreleri, manyetik alanlar, akım nedeniyle oluşan manyetik alanlar, indüksiyon ve öz-indüksiyon, maddelerin amnyetik özellikleri, Maxwell denklemleri, elektromanyetik osilasyon ve alternatif akım.  

MAT 101 Matematik  I   (5 0 5)  

Cümleler,fonksiyonlar,(trigonometrik fonksiyonlar,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,invers fonksiyonlar) limit,süreklilik,türev,trigonometrik fonksiyonların türevleri,yüksek mertebeden türevler,max-min değerleri,belirsiz formlar,L’hospital kuralı,kutupsal koordinatlar ve eğri çizimi. 

MAT 102  Matematik II  (5 0 5) 

Belirsiz integral,integral alma metodları,belirli integral ve uygulamaları, alan hesapları, ,yüzey alanları,hacim hesapları,kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu,parametrik eğriler için alan ve yay uzunluğu,genelleştirilmiş integraller,diziler ve seriler. 

ING 101-102 İngilizce   (4 0 4)   +   (4 0 4) 

Bu dersin amacı Temel İngilizce’nin öğretimidir. Öğrencide Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma becerilerini geliştirecek materyaller kullanılır. Derslerde görsel ve işitsel araçlar kullanılır. Günlük hayattan örnekler içeren materyaller kullanılarak dil-yaşam arasında bir bağ kurulur. 

TRD 101 Türk Dili I  (2 0 2)  

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür ilişkisi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanılış şekilleri.  

TRD 102 Türk Dili  II  (3 0 3) 

Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamaları. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları 

TRH 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I   (3 0 3)                 

19. ve 20 yüzyılda dünyada meydana gelen olaylar, Türk Cumhuriyetinin kuruluşu ve Bağımsızlık savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması ve I. Dünya savaşı konuları üzerinde durulacaktır. 

TRH 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   (2 0 2)

TAR 101 devamı olan derste Büyük Millet Meclisinin açılması,  Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılabı, Atatürk’ün reformlarının karakteri  konuları üzerinde durulacaktır. 

KİM 221 Anorganik Kimya I   (6 0 6)  

İnorganik kimyaya giriş; atomun yapısı; molekül yapısı ve simetri; kimyasal bağlar; kovalent bağ; molekül orbital teori; katı hal; asidler ve bazlar. 

KİM 222 Anorganik Kimya II  (4 0 4) 

Koordinasyon bileşikleri (yapısı, izomerler, bağlanma, elektronik spektrum, reaksiyonları ve reaksiyon mekanizmaları); yükseltgenme ve indirgenme; metaller kimyası; hidrojen ve bileşikleri; organometalik bileşikler ve ametaller kimyası.  

KİM 226 İnorganik Kimya Laboratuvarı   (0 4 2) 

İnorganik kimya laboratuvarında güvenlik ve temel laboratuvar teknikleri; bazı inorganik bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu; bazı inorganik bileşiklerin yapısı ve reaksiyona yatkınlığı. 

KİM 231 Analitik Kimya I   (4 0 4) 

Giriş, Kimyasal Analizde Hatalar, Analizde Rastgele Hatalar, Verilerin İncelenmesine ve Değerlendirilmesine İstatistiğin Uygulanması, Gravimetrik Analiz Yöntemleri, Titrimetrik Analiz Metotları, Sulu–Çözelti Kimyası, İyonik Dengelere Elektrolitlerin Etkisi, Denge Hesaplamalarının Karmaşık Dengelere Uygulanması, Nötralleşme Titrasyonlarının Teorisi.  

KİM 232 Analitik Kimya II   (6 0 6)

Kompleks Asit–Baz Sistemleri İçin Titrasyon Eğrileri, Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları, Çöktürme Titrimetrisi, Kompleks Oluşum–Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş, Standart Elektrot Potansiyellerinin Uygulamaları, Yükseltgenme/İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları, Potansiyometrinin Teorisi, Potansiyometrinin Uygulamaları, Gerçek Örnek Analizleri. 

KİM 235 Analitik Kimya Laboratuvarı I   (0 4 2) 

Çözelti Hazırlanması ve I-V Katyon ön denemeleri, I-III Katyon Analizi, IV-V Katyon Analizi, I-V Katyon Analizi, I-V Anyon Analizi, Toz Numune Analizi, Eritiş Deneyleri.  

KİM 236 Analitik Kimya Laboratuvarı II  (0 4 2) 

Malzeme Temizliği, Çözelti Hazırlanışı, Yıkama Suyu Hazırlanması; Nötralleşme  Titrasyonları (Bilinmeyen Asit Miktarı Tayini); Meyvelerde ve Vitamin Tabletlerinde C-Vitamini Tayini; Çözeltilerde Gravimetrik Olarak Fe, Ba, Ni, Mg Tayini; Çimentoda R2O3 Tayini (Gravimetrik); Çimentoda Fe ve Ca Tayini; Çökelme Titrasyonu (Volhard Yöntemi ile Cl- Tayini); Su Sertliği Tayini; Pirinçte Cu ve Zn Tayini; Telafi; Malzeme Teslimi 

KİM 271  Kimyada Matematik Metodlar  (3 0 3)

Sayı sistemleri, Anlamlı rakamlar, Temel matematiksel işlemler, Logaritma, Sayısal hesaplama, Denel bulguların sunulması, Regresyon, Deney hataları ve sonuca etkisi, Sonuçların yorumu, Grafik ve analitik bağıntılardan değer bulma, İnterpolasyon-ekstrapolasyon, Diferansiyel denklemler, İntegral ve fonksiyonların yorumu. 

KİM 341 Organik Kimya I   (4 0 4)

Tarihçe, Organik Kimyanın Farklı Yönleri, Saf Madde Elde Etme Metotları, Erime ve Kaynama Noktası, 

Organik Kalitatif ve Kantitatif Analiz, Karbon Bağları ve Hibritleşme, Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması, 

Organik Temel Molekül ve Grupları, Fonksiyonel Gruplar, Indüktif Etki, Mezomerik Etki ve Hiperkonjuge

Etki, Organik Reaksiyonların Sınıflandırılması ve Örnekler, Strüktür Aydınlatılmasında Fiziksel Metotlar, Hidrokarbonlar (Alkan’lar; Alken’ler; Alkin’ler) ve Reaksiyonları, Yapı ve Stereo İzomeri. 

KİM 342 Organik Kimya II   (6 0 6)

Alkil Halojenürler, Nitroalkanlar, Alkoller (Mono-, di-, tri- ve polialkoller), Eterler, Merkaptanlar, Tiyoeterler, Alifatik Sülfon Asitleri, Anorganik Asit Asterleri, Alifatik Aminler, Daiminler, Aminoalkoller, 

Alifatik Diazo Bileşikleri, Fosfor ve Arsenik Bileşikleri, Alifatik Aldehitler ve Ketonlar, Hidroksi Aldehit 

ve Hidroksi Ketonlar, Dialdehit, Ketoaldehit ve Diketonlar, Alifatik Mono Karboksilli Asitler ve Türevleri

(Asit halojenürleri, Anhidritler, Ketenler, Esterler, Orto Esterler, Orto Amidler, Hidroksim Asitleri, İmido 

Esterler, Amidin ve Amidrazonlar, Asit Hidrazid ve Azidler), Nitriller, İzonitriller, Monokarboksilli Asitlerin Substitüsyon Ürünleri (Hidroksi-, Halojen-, ve Amino Karboksilli Asitler), Aldehit ve Ketokarboksilli Asitler,

Dikarboksilli Asitler, Hidroksi-, di ve trikarboksilli Asitler, Karbonik Asit Türevleri (Karbamid Asidi, Üre,

Üretan ve Üre Türevleri), Karbonik Asit Tiyo Türevleri, Karben ve Nitrenler, Alisiklik Bileşikler, Aromatik Bileşikler.  

KİM-331 Enstrümantal Analiz Metodları (4 0 4)

Spektrometrik Yöntemlere Giriş, Elektromanyetik Işın Özellikleri, Optik Cihazların Bileşenleri (Işın Kaynakları, Laserler, Dalgaboyu Seçicileri, Numune Kabları, Işın Transduserleri, Sinyal işlemciler, Göstergeler/ Fiber Optik hakkında bilgi), Optik Atomik Spektrometriye Giriş, Atomik Absorpsiyon, Atomik Floresans, Atomik Emisyon, Moleküler Spektroskopiye Giriş, UV-VIS Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi ve Uygulamaları, Moleküler Lüminesans Spektrometrisi, Floresans ve Fosforesans, IR(Infrared, Titreşim) Spektrometrisi ve uygulamaları, IR-Spektrum çözümü, Raman Spektrometrisi, Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometrisi, Moleküler Kütle Spektrometrisi (MS), IR-NMR-MS-UV spektrum çözümleri,  pratik uygulamalar. 

KİM 336 Enstrümental Analiz Lab.  (0 4 2)

İnce tabaka kromotografisi, Spektrofometrik tayinler, Spektrofotometrik titrasyon, Nükleer manyetik rezonans, IR-spektroskopisi, Alev emisyon, Atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi, İletkenlik ve potansiyometrik titrasyon.

KİM 351 Fizikokimya I   (6 0 6)

Gaz kanunları, Maddenin halleri, Maddenin molekül ağırlığı ve yoğunluk ta­yini metodları, Sıvıların özellikleri, Parakor, Refrakor, Yüzey gerilim, Katıların genel özellikleri, Kristal yapıtayin metodları, Kristal örgü tipleri.

KİM 352 Fizikokimya II     (4 0 4)

Termodinamiğin 1, 2 ve 3. Kanunları, Termokimya ve Hess Kanunu, Entalpi, Entropi, Serbest enerji, Fugasite bağ enerjileri, Çözünme, Seyrelme, Nötralleşme, Dağılma Enerjisi, Kimyasal denge ve yanma enerjisi ile ilgili kütle ve enerji dengesi.

KİM 354 Kuantum Kimyası   (4 0 4) 

Kuantum teorinin giriş ve prensipleri kuantum mekaniğinin ilerlemesi kavramlarıyla kimyacıları desteklenme için düzenlenmiştir. Özellikle de Shrödinger eşitliğini kullanmakla mikroskopik sistemlerin dinamikleriyle kimyasal olarak ilgilenmeye uygulanır. Kuantum mekaniklerinin uygulamalarını, belirsizlik prensibini, Born dalga fonksiyonunu öngörmeyi ve dalga-tanecik ikilemini inceleyeceğiz. Kuantum teorinin uygulama ve tekniklerinin temel bilgilerini kuracağız. Öğrencilerin öteleme hareketi, titreşim hareketi, dönme hareketi gibi bazı analitiksel çözüm problemlerini anlayacağı beklenmektedir. Öncelikle atomik yapı ve spektroskopiye bakılacak ve sonra moleküler sistemlere doğru geçilecektir. Öğrenciler poli atomik sistemler için valens bağ teorisi, moleküler orbital teori ve moleküler orbitallerin temellerini anlayacak daha sonra böyle problemlerdeki simetri uygulamalarının değerinin takdir edeceklerdir. İşlem daha büyük molekülleri kapsamak için devam edecek ve katı halin elektronik yapısına bir girişle son bulacaktır.

KİM 355 Fizikokimya Lab.  (0 4 2)

Homojen denge, Dağılma kanunu, İletkenlik ölçümüyle çözünürlük tayini, Viskozite yön­temiyle ortalama molekül ağırlığıtayini, İkinci dereceden bir tepkimenin hız sabitinin bu­lunması, Kısmi mol hacimlerinin tayini ve yüzey geriliminin ölçülmesi, Amonyum okza­latın çözünürlük entalpisinin tayini, Kırılma indisi, Saf bir sıvının buharlaşma entalpisinin tayini, Sıcaklık katsa­yısının belirlenmesi, Nötralleşme ve seyrelme entalpisi.  

KİM 356 Elektrokimya   (2 0 2)

Çözeltideki iyonların termodinamik özellikleri. Oluşumun termodinamik fonksiyonları; İyon aktiviteleri. Elektrokimyasal hücreler. Yarı reaksiyonlar ve elektrotlar; Standart potansiyeller; Hücrelerin tipleri; Nernst eşitliği; Galvanic ve Elektroliz hücreler; Emf olarak hücre potansiyeli ve piller; sulu elektroliz içindeki  yarı reaksiyonların tahmini; elektrokimyasal seriler; elektroliz ve korozyon. Standart potansiyellerin uygulamaları Hücre potansiyel ölçümlerinden termodinamik fonksiyonlar; çözünürlük sabitleri; pH ve pK nın ölçümü. Elektrolitlerin sıvılar içinde göçleri. Elektrolitin sıvı içinde moleküler göçü; elektrolit çözeltilerin iletkenliği; iyonların hareketliliği; iletken ve iyon-iyon etkileşmesi

KİM 405 Bitirme Tezi I   (0 2 1)

Bu ders öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır;  Her öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında araştırma konusunu belirler, kaynak araştırması yapar, deneysel metodları planlar, verileri değerlendirir ve elde edilen sonucu yıl sonunda tez halinde sunar.

KİM 406 Bitirme Tezi II   (0 2 1) 

Bu ders, Kim 405 dersinin devamıdır; 

KİM 421 Inorganik Endüstriyel Kimya   (3 0 3)

Endüstride kimyasal uygulamaların temel prensipleri ve problem çözme stratejileri. Ders kapsamına örnekler: kimyasal işlemlerin ekonomik değerlendirmesi; temel işlemler ve akış şemaları; materyal ve enerji dengeleri; ayırma yöntemleri; cam, seramik, çimento, gübre, petrokimya ürünleri, kağıt,  deterjan gibi temel kimyasal maddelerin üretim yöntemleri.

KİM 441 Organik Reaksiyon Mekanizmaları   (2 0 2)

Organik Reaksiyonların Sınıflandırılması (a) Reaksiyon Yollarına Göre, (b) Bağ Gruplarının Cinslerine Göre, (c) Molekül Sayılarına Göre, Doymuş Karbon Atomlarında Nükleofilik Substitüsyon ve Bunlara Etki Eden Faktörler, Komşu Grup Etkileri, Nükleofilik İç Substitüsyon, Eliminasyon ve Substitüsyon Reaksiyonlarının Bağıl Hızları ve Bunlara Etki Eden Faktörler, karbonyum Iyonlarının Teşekkülü, Karbonyum Iyonlarının Çevrilmesi (a) karbon İskeleti Değişmeden Çevrilme, (b) Karbon Iskeletinin Değişmesiyle Çevrilmeler, (c) Substituentlerin Ortaklaşmamış Azot ve Oksijen Atomlarına Göçü Olan Çevrilmeler,  Elektrofilik Substitüsyonlar, Karbon-Karbon Çift Bağına Katılmalar, Karbon-Oksijen Çift Bağının Katılma  Reaksiyonları, Karben Iyonları ve Reaksiyonları, Sikloadisyonlar, Eliminasyon Reaksiyonları, Radikaller ve Reaksiyonları.

KİM 444 Organik Endüstriyel Kimya   (3 0 3)

Temel Organik Sentezler, Metil Alkol Üretimi, Formaldehit Üretimi, Parafin Hidrokarbon Sentezine Bağlı Reaksiyonlar, Olefin Hidrokarbon Sentezine Bağlı Reaksiyonlar, Etilalkol Üretimi, Asetilene Bağlı Sentezler, Yağlar ve Kullanımları, Fermantasyon Endüstrisi.

KİM 445 Organik Kimya Laboratuvarı I   (0 4 2)

Yükseltgenme, İndirgenme, Halojenlendirme, Esterleşme, Alkilleme, Acille­me, Sülfolama, Nitrolama, Kenetleme, Hidroliz reaksiyonları ile ilgili on sentez.

KİM 446 Organik Kimya laboratuvarı  II  (0 4 2)

Polimerleşme, Katılma ve kondenzasyon, Elektrofilik subtitasyon, Nükleofi­lik substitas­yon, Çevrilme reaksiyonları ile ilgili beş sentez ve Organik kalitatif analiz.

KİM 461  Biyokimya   (3 0 3)

Biyokimyaya giriş.Karbonhidratların, yağların, amino asitlerin, proteinlerin nükleoik asidlerin ve bunlarla ilgili bileşiklerin sistematik incelenmesi. Biyolojik bileşiklerin metebolizması. Karbon, azot ve enerji çevrimleri arasındaki ilişkilerin araştırılması. Amino asit ve nükleositlerin biyosentezi.

KİM 462 Biyokimya laboratuarı  (0 4 2)   

Karbonhidratların Kalitatif ve kantitatif Tayini, Yağların Hidrolizi, Aminoasitler, Kalitatif Protein Tayini, C Vitamini Tayini, Enzim Aktivitesinin Ölçülmesi, Enzimatik Reaksiyonların Hızına Etki Eden Faktörler.